Монгол Улсын нэгдэж орсон олон талт гэрээ, конвенц

Mongolian
Гэрээний нэр Байгуулагдсан
огноо
Хүчин төгөлдөр
болсон огноо
Монгол Улсын
нэгдэн орсон огноо
1. МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭЖ ОРСОН ОЛОН УЛСЫН ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭ
Зүүн өмнөд Азийн найрамдал хамтын ажиллагааны гэрээ 1976 1976.08.08 2005.07.08
Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын дүрмийн 1984 онд Гамбург, 1989 онд Вашингтон, 1994 онд Сөүл, 1999 онд Бээжин хотноо хуралдасан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит хурлаар батлагдсан протокол      
НҮБ-ын болон түүнтэй хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдлын тухай конвенц 1994.12.09   1999.01.15
Эрчим хүчийг зохицуулдаг бүс нутгийн нийгэмлэг      
Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны дүрмийн 3 /5/ болон 9 /8/ зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт Amendments to articles 3 (5) and 9 (8) of the Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity 1991   1999
Олон улсын хөдөө аж ахуйн санг байгуулах тухай хэлэлцээр 1976   1994
Олон улсын вакцины институтыг байгуулах тухай хэлэлцээр 1996.10.18 1997.05.29 1997
Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөл 1924   1994
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1986   1993
Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны байгууллагын дүрэм 1976.03.27 1979.02.25 1991
Олон улсын шинэчлэл, хөгжлийн банк /Дэлхийн банк/-ны дүрэм 1946   1991
Олон улсын валютын сангийн дүрэм 1945 1945.12.27 1991
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын дүрэм 1944   1989
Дэлхийн жуулчны байгууллага 1970   1990
Олон улсын цахилгаан холбооны дүрэм 1992.12   1994.07.08
НҮБ-ын аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын дүрэм 1979.04.08 1979.10.07 1985
Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дүрэм 1967   1979
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1976   1981
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 34, 55 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1973   1977
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дүрэм 1973 1975.11.05 1974
НҮБ-ын Дүрмийн 61 дүгээр зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1971   1973
Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрэм 1964.06.10 1966.01.01 1973
Атомын эрчим хүчний олон улсын агентлагын дүрэм 1956 1958.06.02 1973
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1998.5.16 2005.09.15 1971
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 7 дугаар зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1965   1971
НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын эрх, дархын тухай конвенц 1947.11.21 1948.12.02 1970
НҮБ-ын дүрмийн109 дүгээр зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1965 1968.6.12 1969
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэм 1919 1934.6.15 1968
НҮБ-ын хүүхдийн сангаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах тухай хэлэлцээр 1965   1965
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм 1946.07.22 1947.11.15 1962
НҮБ-ын эрх, дархын тухай конвенц 1946.02.13 1946.09.17  
Дэлхийн цаг уурын байгууллагын дүрэм 1947.10.11 1948.02.11 1963
НҮБ-ын дүрмийн 23,27,61 дүгээр зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт 1963   1965
НҮБ-ын боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагын дүрэм 1945.11.26 1946.11.04 1962
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм (мөн түүний хавсралт болох Олон улсын шүүхийн дүрэм) 1945.06.26 1945.10.24 1961.10.27
Шуудангийн санхүүгийн үйлчигээний хэлэлцээр 2004   2006.06.09
Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 7 дугаар нэмэлт протокол 2004   2006.06.09
2. ДИПЛОМАТ, КОНСУЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙ
Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц 1961.4.18 1964.04.24 1966.11.24
Түгээмэл шинжтэй олон улсын байгууллагад улс гүрнээ төлөөлөх тухай Венийн конвенц 1975.03.14   1988.06.20
Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц 1963.04.24 1967.03.19 1988.06.20
3. ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ
Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц 1969.05.23 1980.01.27 1988.04.11
4. ХҮНИЙ ЭРХ
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 1948.12.10    
Болосвролын талаар алагчилахтай тэмцэх тухай конвенц 1960.12.14 1962.05.22 1964.09.22
Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенц 1952.12.20 1954.07.07 1965.07.21
Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц 1948.12.09 1951.01.12 1966.11.24
Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 59 дүгээр конвенц 1937.06.22 1941.02.21 1969.05.10
Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенц 1948.07.09 1950.07.14 1969.05.10
Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 98 дугаар конвенц 1949.07.01 1951.07.18 1969.05.10
Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 дугаар конвенц, түүний 90 дүгээр зөвлөмж 1951.06.29 1953.05.23 1969.05.10
Эхчүүдийн эрхийг хамгаалах тухай конвенц 1951   1969
Эхчүүдийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 103 дугаар конвенц 1952.06.28 1955.09.07 1969.05.10
Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 111 дүгээр конвенц, (түүний 111 дүгээр зөвлөмж) 1958.06.25 1960.06.15 1969.05.10
Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц 1965.12.21 1969.01.04 1969.03.31
Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц 1968.11.26 1970.11.11 1969.05.21
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт 1966.12.16 1976.01.03 1974.11.18
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт 1966.12.16 1976.03.23 1974.11.18
Апартеидын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгдчийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц 1973.12.30 1976.07.18 1975.05.31
Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 122 дугаар конвенц, (түүний 122 дугаар зөвлөмж) 1964.07.09 1966.07.15 1976.11.24
Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 123 дугаар конвенц 1965.06.22 1967.11.10 1981.12.03
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц 1979.12.18 1981.09.03 1981.07.20
Спортод апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц 1985.12.10 1988.04.03 1987.12.16
Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 135 дугаар конвенц, (түүний 143 дугаар зөвлөмж) 1971.6.23 1973.06.30 1995.05.29
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц 1989.11.20 1990.09.02 1990.07.05
Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх тухай конвенц 1962.11.07 1964.12.09 1991.04.15
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт I протокол 1966.12.16 1976.03.23 1991.01.14
Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 144 дүгээр конвенц, (түүний 152 дугаар зөвлөмж) 1976.06.22 1978.05.16 1998.08.10
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 155 дугаар конвенц, (түүний 164 дүгээр зөвлөмж) 1981.07.22 1983.08.11 1998.02.03
Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 159 дүгээр конвенц, (түүний 168 дугаар зөвлөмж) 1983.06.20 1985.06.20 1998.02.03
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 1995.12.22 1996.02.24 1997.10.03
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлт 1995.12.12 2002.11.18 1997.10.03
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар конвенц 1999.06.17 2000.11.19 2000.10.05
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц 1984.12.10 1987.06.26 2000.11.02
Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц 1993.05.29 1995.05.01 1998.01.16
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол 1999.12.10 2000.12.22 2001.12.14
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол 2000.05.25 2002.02.10 2001.11.12 Со.ба 2003.05.15
Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчилахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол 2000.05.25 2002.01.18 2002.10.11 жуух 2003.5.15
Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц, (түүний 146 дугаар зөвлөмж) 1973.06.26 1976.06.19 2002.10.31
Тамхины хяналтын суурь конвенц 2003.06.22 2004.06.29 2004
Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 29 дүгээр конвенц 1930.06.28 1932.05.01 2005.02.24
Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 105 дугаар конвенц 1957.07.25 1959.02.17 2005.02.24
Спортод сэргээшийн эсрэг Копенгагены тунхаглал 2005.10.19   2007.08.16
5. ОЛОН УЛСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЗЭВСЭГ ХУРААХ САЛБАР
Цөмийн зэвсгийг агаар мандал, огторгуйн уудам, усан дор туршихыг цаазлан хориглох тухай Москвагийн гэрээ 1963   1963
Амьсгал боогдуулагч, хортой буюу бусад иймэрхүү хий болон бактериологийн зэвсгийг дайнд хэрэглэхийг цаазлан хориглох тухай Женевийн протокол 1925.06.17 1928.02.08 1972.09.18
Цөмийн зэвсэг дэлгэрүүлэхгүй байх тухай Москвагийн гэрээ 1968.06.01 1970.05.03 1969
Тэнгис, далайн ёроол, түүний хөрсөн дор цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад зэвсэг байрлуулахыг хориглох тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн гэрээ 1971.02.11 1972.03.18 1971
Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ (түүний протокол)-ний дагуу авах хамгаалах арга хэмжээний тухай АОУА болон БНМАУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр 1972   1972
Бактериологийн болон хорт нянгийн зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглож устгах тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн конвенц 1972.04.10 1975.03.26  
Бактериологийн (биологийн) болон токсины зэвсэг боловсруулах, үйлдэвэрлэх, нөөцлөхийг хориглох, тэдгээрийг устгах тухай конвенц 1975.03.26 1975.03.26 1975.09.14
Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсэдийг хамгаалах тухай 1949.08.12-ны өдрийн Женевийн конвенцын 1977 нэмэлт 1 дүгээр протокол 1977.06.08 1978.12.07 1977.12.12
Олон улсын бус шинж чанартай зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсэдийг хамгаалах тухай 1949.08.12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт 2 дугаар протокол 1977.06.08 1978.12.07 1977.12.12
Байгаль орчинд нөлөөлөх арга хэрэгслийг цэрэг дайны болон дайсагнах аливаа зорилгоор ашиглахыг хориглох тухай конвенц 1976.12.10 1978.10.05 1978.05.19
Онцгой гэмтэл учруулах, нэлд нь хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенц 1980.10.10 1983.12.02 1981.04.10
Илрүүлэх боломжгүй хэлтэрхийн тухай протокол (1 дүгээр протокол) 1983.10.10 1983.12.02 1982.06.08
Мина, урхин мина болон бусад төхөөрөмж хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (2 дугаар протокол) 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08
Шатаах зэвсэгийг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (3 дугаар протокол) 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08
Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенц 1979.10.26 1987.02.08 1986.05.28
Химийн зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц 1993.01.13 1997.04.29 1994.11.17 жуух 1995.01.17
Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох тухай гэрээ 1996.09.10 Хүчин төгөлдөр болоогүй 1997.08.08
Онцгой гэмтэл учруулах, нэлд нь хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенцийн Нүд сохлогч лазерийн зэвсгийг хориглох тухай IV нэмэлт протокол 1995.10.13 1998.07.30 1998.11.16
Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай Венийн конвенц 1971.02.21 1976.08.16 1999.12.15
Олон улсын худалдаанд зарим аюултай химийн бодис болон пистецидын талаар урьдчилан мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрөх тухай Ротердамын конвенц 1998.09.10 2004.02.24 2000
Терроризмын зорилгоор бөмбөг хэрэглэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц 1998.01.12 2001.05.23 2000.08.31
Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай ОУ-ын конвенц 2005.04.13   2006.07.06
6. ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Дайны үед энгийн хүмүүсийг хамгаалах тухай (IV) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.11.05
Дайнд олзлогдогчидтой харьцах тухай Женевийн (III) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.11.05
Тэнгисийн зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтэн болон хөлөг онгоцны сүйрэлд өртөгдөгсдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (II) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.11.05
Дайны талбарт байгаа зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (I) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.11.05
Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай конвенц 1954.05.14 1956.08.07 1964.11.04
Дайнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны конвенцийн зэвсэгт мөргөлөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалахтай холбогдолтой 1977 оны нэмэлт протоколууд (I, II дугаар протоколууд) 1977.06.08 /2/ 1978.12.07 /2/  
7. ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ ТЭМЦЭХ САЛБАР
Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс, заншлыг устгах тухай нэмэлт конвенц 1956.09.07 1957.04.30 1968.10.31
Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн конвенц 1926.09.25 өөрчлөлт 1953.12.07 1927.03.09 өөрчлөлт 1955.07.07 1968.10.31
Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн нэмэлт конвенц 1956.09.07 1957.04.30 1968.10.31
Цэргийн гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтөний эсрэг гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа хэтэрсэнд үл тооцох тухай конвенц 1968.11.26 1971.11.11 1971.10.08
Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц 1970.12.16 1971.10.14 1971.10.08
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреалын конвенц 1971.09.23 1973.01.26 1972.09.14
Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүс, түүний дотор дипломат төлөөлөгчдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон шийтгэх тухай конвенц 1973.12.14 1977.02.20 1975.8.8
Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай Токиогийн конвенц 1963.09.14 1969.12.04 1990.10.22
Соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц 1972.11.06 1974.2.09  
Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц 1961.03.25 1964.12.12 1990.12.06
Мансууруулах бодисын тухай конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1972.03.25 1975.08.08 1990.12.06
Мансууруулах бодисын тухай конвенцийн 1972 оны нэмэлт протоколын 1972.03.25 1975.08.08 1990.12.06
Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, тэгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц 1970.11.14 1972.04.24 1991.01.04
Хүн барьцаанд авахын эсрэг тухай Нью-Йоркийн конвенц 1979.12.17 1983.06.03 1992.06.09
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдэлийг хориглох тухай Монреал хотноо 1971 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр үйлдсэн конвенцийн Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилдэг нисэх буудал дахь хүч хэрэглэсэн хууль бус үйлдлийг хориглох тухай нэмэлт протокол 1988.02.24 1989.08.06 1999.10.22
Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц 1991.03.01 1998.06.21 1999.09.22
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 1988.12.20 1990.11.11 2001.01.25
Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм 1998.07.18 2002.07.01 2002.04.05
Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц 1999.12.09 2002.04.10 2003.12.13
Далайн навигацийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц 1988.03.10 1992.03.01 2005.08.04
Эх газрын хормойд суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай протокол 1988.03.10 1992.03.01 2005.08.04
Авилгалын эсрэг НҮБ-ын конвенц 2003.10.31 2005.12.14 2005.10.27
8. ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАА, ХӨГЖИЛ
Далайд гарцгүй улсын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай Нью-Йоркийн конвенц 1965.07.08 1967.06.09 1966.05.11
Олон улсын бараа худалдахад хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай конвенц 1974.06.12 1988.08.01 1974
Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг хүлээн зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц 1983.12.16 1985.10.23 1991
Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай конвенц 1989.11.10 1991.08.29 1991
Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц 1958.06.10 1959.07.07 1994.05.26
Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шиидвэрлэх тухай конвенц 1965.03.18 1966.10.14 1996.05.28
Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний тухай Венийн конвенц 1980.04.11 1988.01.01 1997.07.09
Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц 1985.10.11 1988.04.12 1998.07.23
Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шатны үр дүнг тусгасан төгсгөлийн баримт бичиг      
Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр 1994.04.15 1995.01.01 1996.12.26
Хавсралт 1А. Барааны худалдааны тухай олон талт хэлэлцээрүүд. Хавсралт 1А-д зориулсан ерөнхий тайлбар      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлийн 1(b) дэд хэсгийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 17 дугаар зүйлийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдсон заалтын тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 24 дүгээр зүйлийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу хүлээх үүргээс чөлөөлөх тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 28 дугаар зүйлийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн тухай Марракешийн протокол      
Хөдөө аж ахуйн тухай хэлэлцээр      
Эрүүл ахуй, ургамалын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр      
Сүлжмэл нэхмэл эдлэл болон оёмол бүтээгдэхүүний тухай хэлэлцээр      
Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээр      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 6 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр      
1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 7 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр      
Ачилтын өмнөх хяналт шалгалтын тухай хэлэлцээр      
Гарал үүслийн дүрэмийн тухай хэлэлцээр      
Импортын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын тухай хэлэлцээр      
Татаас болон саармагжуулах арга хэмжээний тухай хэлэлцээр      
Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээр      
Хязгаарлагдмал тооны оролцогчидтой худалдааны хэлэлцээр      
Засгийн газрын худалдан авалтын тухай хэлэлцээр      
Эрчим хүчний хартийн гэрээ болон Эрчим хүчний үр ашиг, хүрээлэн буй орчны холбогдох асуудлын тухай протокол, Эрчим хүчний хартийн Гэрээний худалдаанд заалтуудын нэмэлт өөрчлөлт   1998.04  
Олон улсын худалдааны мэдээлэл, хамтын ажиллагааны агентлагийг Засгийн газар хоорондын байгууллага болгон байгуулах тухай хэлэлцээр 2004.12.21   2005.01.05
Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц 1954.03.01 1957.0412  
9. ТЭЭВЭР, ХОЛБОО, ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Гаалийн хамтын ажиллагааны холбооны тухай Брюсселийн конвенц 1953   1992
Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системын тухай Брюсселийн Хэлэлцээр 1988 1988.01.01 1993
Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц 1968.11.08 1978.06.06 1997
Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц 1968 1978.06.06 1997
Норматив баримт бичиг, эталон, хэмжих хэрэгсэл, стандартчилал хийх зорилгоор гадагш гаргах, оруулахад гаалийн хураамж, татвар төлөхөөс чөлөөлөх, түүнчлэн тусгай зөвшөөрөл авахгүй байх тухай Хэлэлцээр 1995   1999
ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай конвенц 1975   2001
Азийн авто замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2004.04.28   2005.04.21
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай ОУ-ын конвенц 1973.05.18   2006.05.26
Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенц 1982.10.21   2007.05.04
Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол 1988.11.11   2007.05.04
Транс Азийн төмөр замын сүлжээний тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай     2007.10.18
Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай Стамбулын конвенц 1990.06.29 1993.11.27 2007.10.18
10. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Дэлхийн оюуны өмчийн байгуулага байгуулах тухай конвенц 1967.07.14 1979.09.28 1978.10.10
Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц 1883.03.20 1979.19.28 1984.11.13
Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр 1891.04.14 1979.09.28 1984.11.13
Радио нэвтрүүлгийг энх тайвны зорилгод ашиглах тухай Женевийн конвенц 1936   1985
Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ 1970.06.19 2001.10.03 1991.02.27
Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенц 1886.09.09 1979.09.28 1997.01.09
Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр     1997.01.29
Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын тухай Локарнийн хэлэлцээр   1960.11.28 1997.03.12
Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр,түүнийн протокол   1989.06.28 2000.11.02
Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарнийн хэлэлцээр 1968.10.08 1979.09.28-нд нэмэлт оруулсан байдлаар) 2000.11.02
Патентын олон улсын ангилалын тухай Страсбургийн хэлэлцээр 1971.03.24 1979.09.28 2000.11.02
Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр 1957.06.15 1967.07.14 2000.11.02
Олимпийн бэлэг тэмдэгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ 1996.12.26 2001.12.06 2002.05.17
Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ 1996.12.20 2002.03.06 2002.07.25
Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ 1996.12.20 2002.05.20 2002.07.25
Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц     2005.06.02
Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээрийн 1999 оны Женевийн акт     2007.08.02
11. ДАЛАЙН ЭРХ ЗҮЙ
Их далайн тухай Женевийн конвенц 1958.04.29 1962.09.30 1976.10.10
1982 оны Далайн эрх зүйн НҮБ-ын конвенцийн 11 дүгээр хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр 1994.07.28 1996.07.28 1996.08.13
Олон улсын далайн байгууллагын тухай конвенц, түүний нэмэлтүүд 1948   1996.12.11
Далайн тээврийн тухай конвенц 1958   1996
Далайн эрх зүйн тухай конвенц 1982.11.10 1994.11.16 1996.08.13
Дипломтай далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай конвенц 1978.07.17 1984.04.28 2001
Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын дүрмийн тухай конвенц 1972.10.20 1977.07.15 2001
Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц 1974.11.01 1980.05.25 2001
Хөлөг онгоцны багтаамжийн хэмжлийн тухай конвенц 1969.06.23 1982.07.18 2001
Далайг усан онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай конвенц 1973   2001
Далайд газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос далайд учруулсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 1969 оны олон улсын конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1992.11.27   2006.06.09
Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай Конвенцид (1978 оны протоколоор оруулсан өөрчлөлтийг оруулсанаар) нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1997.09.26   2007.05.04
Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 1991.11.07   2007.05.04
Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол 1988.11.11   2007.05.04
12. ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР
Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг нэгтгэх тухай Варшавын конвенц 1929.12.12 1933.02.13 1962
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенц 1944.12.07 1947.04.04 1986
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай конвенцийн дөрвөн хэл дээрх бичвэрийг ижил хүчинтэй байх Протокол 1996   1998
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1980   1999
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1984   1999
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 50 дугаар зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх протокол 1990   1999
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1977 оны проткол 1977   2001
Варшавын гэрээний нэмэлт Гаагын протокол 1955   1962
Гурван хэл дээрх хүчин төгөлдөр эх бичвэрийн протокол 1968   1999
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенц 2001.11.16 2004.04.01 2005.12.15 Жуух 2007.02.01
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцийн Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол 2001.11.16 2006.03.01 2005.12.15 Жуух 2007.02.01
“Олон улсын агаарын тээвэрийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр”-ийн “зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт “     2007.05.04
13. САНСРЫН ЭРХ ЗҮЙ
Сансрын огторгуй, түүнчлэн сар болон бусад тэнгэрийн эрхсийг шинжлэн ашиглах талаар улс гүрний явуулах үйл ажиллагааны зарчмын тухай гэрээ 1967 1985 1967
Сансрын нисэгчдийг аврах, мөн нисэгчдийг эгүүлэн өгөх, сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет юмыг эгүүлэн өгөх тухай хэлэлцээр 1963   1969
Сансрын биетээс хохирол учруулсны олон улсын хариуцлагын тухай конвенц 1972   1972
Сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет зүйлийн бүртгэх тухай конвенц 1974   1985
Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенц 2005.10.28   2006.04.06
14. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ САЛБАР
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц 1992.06.05 1993.12.29 1993.09.24
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын ерөнхий конвенц 1992.05.09 1994.03.21 1993.9.24
Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц 1973.03.03 1975.07.01 1995.05.04
Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц 1985.03.22 1988.09.22 1996.03.07
Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протокол 1987.09.16 1989.01.01 1996.03.07
Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын нэмэлт өөрчлөлт 1990.06.29 1992.08.10 1996.03.07
Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын нэмэлт өөрчлөлт 1992.11.25 1994.06.14 1996.03.07
Ган цөлжилттэй тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц 1994   1996
Олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг, ялангуяа усны шувуу олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарийн конвенц 1971 1975 1997
Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц 1989.03.22 1992.05.05 1997.04.15
Байгалийн гамшгийг даван туулах, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулахад цахилгаан холбооны эх үүсвэрээр хангах тухай Засгийн газар хоорондын конвенц 1998   1998
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Ерөнхий конвенцийн Киотогын протокол 1997.12.11 2005.02.16 1999.10.25
Халим агнуурыг зохицуулах тухай олон улсын конвенц 1946.12.02 1948 2002
Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийн биоаюулгүй байдлын тухай Картагены протокол 2000.01.29 2003.09.11 2003.07.22
Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай конвенцид Монреалын протоколын 9 дүгээр хуралдаанаас оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 1997.09.17 1999.11.10 2007.10.18
Бээжингийн нэмэлт өөрчлөлт(1999) Монреалын протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 1999.11.29-12.03 2001.01.01 2007.10.18
15. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ
Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны харилцаанаас үүссэн иргэний эрх зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай конвенц 1975.05.26   1975.11.28
Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц 1958.06.10 1959.06.07 1994.10.24
Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенц 1965.03.18 1966.10.14 1996.05.28
Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц 1954.03.01 1957.04.12 1999.